+32 (0)85.23.16.85
info@therentalcarfactory.be
Rental Car Factory Logo

Algemene voorwaarden

Release oktober 2022

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de klant en de naamloze vennootschap Beltia Automotive, eigenaar van het merk The Rental Car Factory, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 4540 AMAY Rue Waloppe n ° 2, en geregistreerd bij de Banque- Carrefour des Entreprises onder nummer 0892.283.303;

Hierna te noemen het "Bedrijf";

Met "Klant" wordt elke persoon, persoon of bedrijf bedoeld, die de diensten gebruikt of de producten van het Bedrijf koopt.

Artikel 1- Algemeen

§1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de onderstaande diensten die door het bedrijf worden geleverd en waarvoor de klant zijn toestemming heeft gegeven. Is voornamelijk gericht, maar zonder een uitputtende lijst te zijn:

- de activiteit van het verhuren van voertuigen, aanhangwagens en accessoires, hierna te noemen onder de algemene term "de dienst(en)" of "de verhuur(s)"

§2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke dienst die hierboven niet is opgesomd en die door de Vennootschap wordt geleverd in het kader van haar activiteit, uitdrukkelijk vermeld aan de klant.

§3. In ieder geval moet de klant van de website meerderjarig zijn (d.w.z. 18 jaar of ouder). Daarnaast valt de bezoeker van voormelde website onder de algemene term "Klant" en dit ter vereenvoudiging van de termen die in deze algemene voorwaarden worden gehanteerd.

§4. “Bestelling” betekent de aankoop gedaan door de klant op de website www.therentalcarfactory.be.

§5. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op verkopen in België als in het buitenland en hebben betrekking op de volledige contractuele relatie tussen de Vennootschap en de klant: van het plaatsen van de bestelling tot de betaling en de levering.

§6. De bij de bestelbon en/of de factuur gevoegde bijzondere aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet bij de bestelbon en/of de factuur zijn gevoegd. Ze kunnen te allen tijde door het Bedrijf worden gewijzigd. Deze laatste verbindt zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden is alleen van toepassing op overeenkomsten die na inwerkingtreding zijn gesloten.

§7. De klant is gebonden aan deze algemene voorwaarden van zodra zijn bestelling gevalideerd wordt op de online verkoopsite www.therentalcarfactory.be In het kader van autoverhuur, indien een aanbod wordt gedaan, verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. hebben begrepen door zijn handtekening onder het aanbod te zetten zoals hierboven vermeld. In geval van validatie van het aanbod langs elektronische weg of telefonisch, is de klant gebonden aan deze algemene voorwaarden zodra de overeenkomst langs elektronische weg aan het bedrijf is verzonden of door het bedrijf schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2 – Offertes, prijzen en contractuele documenten

§1. Na een huuraanvraag geeft het Bedrijf een prijsopgave uit die twee (2) dagen geldig is.

§2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​aanbetaling te vragen op het moment van boeking. De hoogte van de borgsom wordt door de Maatschappij bepaald op basis van de duur van de huur en/of de reserveringsdatum van de huur.

§3. Afhankelijk van het type voertuig kan het Bedrijf de Klant om een ​​aanbetaling vragen. Deze borg dient uiterlijk bij het ophalen van het voertuig door de Klant contant te worden betaald via overschrijving of per creditcard.

§4. De hoogte van de huur is afhankelijk van het type voertuig en de duur van de huur.

§5. De betaling van de huur door de Klant aan het Bedrijf vindt plaats vóór de levering van het voertuig; voor aanvang van de verhuur.

§6. De prijzen gepresenteerd op de online verkoopsite www.therentalcarfactory.be zijn vermeld in euro inclusief btw en zijn geldig op de datum van de raadpleging. Ze zijn onderhevig aan verandering en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De definitieve prijs wordt aan de klant meegedeeld op het moment van bevestiging van de verkoop of verhuur door de Vennootschap.

§7. Voor een bestelling op de online verkoopsite www.therentalcarfactory.be gaat de klant akkoord met de validatie van de bestelling op deze website en de volledige registratie ervan op dezelfde site. De bevestiging van de bestelling wordt door het Bedrijf elektronisch (e-mail) naar de klant gestuurd. De orderbevestiging bevat de beschrijving, de referentie en de prijs van het/de bestelde artikel(en). Elke wijziging door de klant zal aanleiding geven tot een wijziging van de bevestiging van de bestelling en, in voorkomend geval, van de vermelde totale kostprijs.

§8. In het geval van een bestelling van extra artikelen die niet in de aanbieding of de bestelling zijn opgenomen, zijn de toepasselijke algemene voorwaarden identiek aan die van de aanvankelijk gedane bestelling en waarmee de klant zijn akkoord heeft gegeven. Elke bestelling die niet in het aanbod of de oorspronkelijke bestelling is voorzien, moet de uitdrukkelijke toestemming van de Klant verkrijgen.

§9. Elke wijziging van de bestelling door de klant, na het indienen van het aanbod of de bevestiging van de bestelling, moet de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf verkrijgen. De door de Klant geformuleerde wijziging zal, na akkoord van de Vennootschap, aanleiding geven tot een wijziging van de bestelling en, indien nodig, van de kostprijs van de bestelling.

Artikel 3- Kortingen

Aan de Klant kunnen kortingen of rabatten worden verleend. Deze kortingen en rabatten geven op geen enkele wijze een recht van de Klant. Ze zijn ook strikt verbonden met de betrokken bestelling en kunnen in geen geval worden veralgemeend.

Artikel 4 – Annulering van autohuur

§1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de huur:

-1. minder dan 8 dagen maar meer dan 48 uur vanaf het begin van de huur van het voertuig door de klant, wordt het volledige bedrag van de betaalde aanbetaling door het bedrijf ingehouden en aan de klant gefactureerd

-2. minder dan 48 uur vanaf het begin van de huur van het voertuig door de Klant, blijft het volledige bedrag van de overeengekomen huur door de Klant verschuldigd.

§2. In geval van volledige of gedeeltelijke annulering van de huur door het Bedrijf, is het bedrag van de huur niet verschuldigd door de Klant.

Artikel 5 – Annulering van een online bestelling door het Bedrijf

In geval van annulering van de bestelling geplaatst op de website www.therentalcarfactory.be door het Bedrijf, om redenen buiten haar wil (verdwijning of tekort aan voorraad, faillissement van een leverancier, bijvoorbeeld en zonder volledig te zijn), verbindt het Bedrijf zich ertoe een verhuur van gelijkwaardige aard, waarde en kwaliteit aan de Klant aanbieden. Hij is vrij om te accepteren of te weigeren.

Artikel 6 – Procedure voor online autoverhuur

§1. De werking van de Site is als volgt vastgelegd:

- 1. De klant maakt verbinding met de website van het bedrijf en selecteert het voertuig dat hij wil huren, evenals de huurdata. Zo geeft hij uiting aan zijn wens om een ​​bestelling te plaatsen.

-2. Er wordt een validatie-e-mail naar de klant gestuurd

- 3. Het Bedrijf stuurt een prijsopgave per e-mail naar de Klant. Deze schatting is 48 uur geldig en op voorwaarde dat het voertuig nog beschikbaar is op de gekozen data.

- 4. Het Bedrijf vraagt ​​de Klant om de bestelling per e-mail te bevestigen. De betaling van een aanbetaling ter validatie van de bestelling wordt gevraagd aan de Klant. De borg kan worden betaald via bankoverschrijving, contant of met een creditcard op de kantoren van de Vennootschap. De klant heeft een termijn van 3 werkdagen om de aanbetaling te voldoen. Na deze tijd wordt de bestelling geannuleerd.

-5. Het saldo en de borg moeten worden betaald voordat het voertuig wordt ontvangen.

Artikel 7 – Inventarisatie en gebruik van het voertuig

§1. De Maatschappij zal de Klant bij aanvang van de huur om een ​​kopie van zijn identiteitskaart vragen. De Klant erkent het voertuig in uitstekende staat en proper te hebben ontvangen bij het begin van de huurperiode.

§2. Het Bedrijf zal een inventaris van het voertuig uitvoeren om de goede werking en netheid te controleren aan het begin en het einde van de huur. Het voertuig zal in goede staat en schoon aan het Bedrijf worden geretourneerd. Anders betaalt de Klant de kosten van herstel en reiniging tegen de geldende tarieven ter vergoeding van de noodzakelijke werkzaamheden. Bovendien behoudt de Maatschappij zich het recht voor om een ​​huurprijs aan te rekenen voor de periode waarin het voertuig onbruikbaar is, onder voorbehoud van facturatie van schade. §3. De Klant is steeds verplicht het voertuig te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is, op een zorgvuldige en zorgvuldige manier (“als een goede vader”).

§4. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van misbruik van het gehuurde voertuig.

§5. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk als de Klant de Wegcode of enige andere wetgeving met betrekking tot het gehuurde voertuig overtreedt.

§6. Het Bedrijf kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van schade geleden door de Klant of door derden, veroorzaakt door een defect aan het gehuurde voertuig, ongeacht de oorzaak, tijdens de duur van de huur.

§7. De Klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van onbevoegd gebruik van het voertuig door derden.

Artikel 8 - Inbeslagneming, diefstal en beschadiging

§1. De Klant is verplicht het Bedrijf binnen 24 uur op de hoogte te stellen van elke inbeslagname van het gehuurde voertuig. De Klant is ook verplicht om het Bedrijf binnen 24 uur op de hoogte te stellen van elke diefstal, gehele of gedeeltelijke vernietiging van het gehuurde voertuig. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele inbeslagname, beschadiging of diefstal tijdens de huur.

§2. De Klant draagt ​​alle kosten die verband houden met deze inbeslagname en moet de huur van het voertuig betalen totdat het aan het Bedrijf wordt teruggegeven.

§3. De Klant is verantwoordelijk voor elke inbeslagname, elke diefstal, elke verdwijning, elk vandalisme, elke inbraak en elke schade aan het gehuurde voertuig. In het geval van volledige verslechtering van het gehuurde voertuig, is de klant verplicht om het bedrijf de nieuwwaarde van het gehuurde voertuig te betalen in het geval van voertuigen van minder dan 15 jaar oud, of de wederverkoopwaarde van het voertuig als het ci is op minstens 15 jaar oud, binnen een week na vernietiging.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

§1. Alle persoonsgegevens van de Klant zoals gedefinieerd door de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) worden verwerkt in overeenstemming met deze Verordening. Deze gegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen voor de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen en worden in geen geval doorgegeven aan derden voor enig ander doel.

§2. De gegevens die het Bedrijf bijhoudt zijn de volgende: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, rekeningnummer en creditcardnummer.

§3. De Klant heeft de mogelijkheid om: (i) zich, op eenvoudig verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, om gewichtige en legitieme redenen, tenzij dit verzet de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de onderdelen onmogelijk maakt ; (ii) gratis toegang krijgen tot de hem betreffende gegevens die door het Bedrijf worden bewaard en de rectificatie verkrijgen van alle gegevens die onvolledig, onnauwkeurig of irrelevant zijn; (iii) verzoeken om verwijdering van de hem betreffende gegevens van het Bedrijf, op voorwaarde dat het bewaren van de gegevens niet aan het Bedrijf wordt opgelegd vanwege een wettelijke verplichting; (iv) de overdraagbaarheid van zijn gegevens in het bezit van het bedrijf aan een derde partij verzoeken; (v) in voorkomend geval op elk moment zijn toestemming voor gegevensverwerking intrekken die uitsluitend op toestemming is gebaseerd.

§4. Elk verzoek met betrekking tot het bovenstaande moet schriftelijk worden gericht aan de zetel van de Vennootschap per post, of per e-mail aan info@theclassiccarfactory.be.

§5. Het bedrijf kan persoonlijke informatie aan derden bekendmaken op verzoek van een autoriteit die wettelijk bevoegd is om dit te doen. Het bedrijf kan het ook openbaar maken als deze verzending te goeder trouw vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving, om zijn rechten of eigendom te beschermen of te verdedigen.

Artikel 10 – Klachten

Elke klacht van de Klant, met uitzondering van die eventueel vermeld in een artikel, moet schriftelijk worden ingediend uiterlijk 7 dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht, waarbij poststempel geldt als bewijs. Het bedrijf verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een ​​minnelijke oplossing te vinden die geschikt is voor alle partijen. Op voorwaarde dat de Klant een klacht indient binnen de hierboven vermelde termijnen, en op voorwaarde dat het Bedrijf deze aanvaardt, zal het gevorderde bedrag beperkt zijn tot de waarde van de betrokken Producten of Diensten.

Artikel 11 – Nietigheid

De eventuele ongeldigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft op geen enkele wijze invloed op de geldigheid van al deze algemene voorwaarden. Indien een beding nietig wordt verklaard, verplichten partijen zich een beding met een gelijkaardige strekking te sluiten en in deze algemene voorwaarden op te nemen.

Artikel 12 – Toepassing van het Belgisch recht

Deze algemene voorwaarden, evenals elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden worden vermeld, worden beheerst door het Belgische recht.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting en bevoegde rechter

In geval van een geschil heeft bemiddeling tussen het Bedrijf en de Klant de voorkeur. Indien er echter geen overeenstemming mogelijk is, zijn de bevoegde rechtbanken die van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.